Theo quy định của Bộ Tài chính về điều kiện kinh doanh hành nghề Thuế tại Thông tư số 117/2012/TT-BTC và Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012. Tổng Cục Thuế đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về Thuế cho Công ty TNHH Tư vấn & Đại lý thuế Miền Đông.